Sài Gòn Xưa

thutuong

Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm

10 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Nguyễn Văn Tâm sanh 1893 và mất 1990, ông nguyên là thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam thân Pháp dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại từ tháng 6 năm 1952 đến tháng 12 năm 1953, ông là người Tây Ninh, nguyên đảng viên Chi bộ Pháp của Quốc tế Công nhân ,sau này […]

Read the article